fredag, april 29, 2011

Frp, overgrep og Sørum kommunes røykeforbud

Fremskrittspartiet i Sørum har gått hardt ut mot røykeforbudet i Sørum, og snakker både om overgrep og formynderi. Men hvorfor har en Frp-ordfører i en annen kommune ensidig innført det, uten å samarbeide med de ansatte, slik man faktisk gjorde i Sørum? En ting er sikkert - dette er pinlig Frp-politikk - i Sørum!

tirsdag, april 26, 2011

Min debut i kommunestyret

I morgen skal jeg stille to spørsmål i spørrekvarten til kommunestyret i Sørum. Det blir en liten debut for undertegnede. Jeg er en av de som mangler kommunestyreerfaring, så det får man gjøre noe med.
Faksimile fra Indre Akershus Blad 11.03.11
Undertegnede og varaordførerkandidat Mona Mangen er klare til innsats for Sørums innbyggere.
Mange sliter med ulike typer problemer. For mange er problemer som rus og psykiske problemer belagt med taushet og skam. Det er rart, for om du får influensa eller brekker foten, så skammer man seg ikke. Men får man en psykisk sykdom, så er mange som synes det er helt forferdelig.

Det er viktig at folkevalgte tør å snakke om slike ting, som dessverre er vanlige ting. Jeg ønsker med mine to spørsmål å fokusere på kommunens innsats for å hjelpe folk, samt å få fram at dette kan være med på å forebygge problemer/sykdom før de oppstår eller det skjer en forverring.

Spørsmålene er sendt inn på forhånd. Jeg er spent på svarene jeg får!

Psykiatritilbudet i kommunen

I Indre 1 april og et leserinnlegg 18 april kan vi lese om psykiatritilbudet i kommunen. Det er mange ulike tiltak som nå er lagt til Sørvald, mens det tidligere Kreativt Senter i glasshuset er lagt ned. I avisen kan vi lese at flere brukere savner et nettopp et lavterskeltilbud på dagtid, slik som Kreativt Senter var.

Med lavterskel mener man ofte tilbud som har stor grad av fleksibilitet og uten langsiktige forpliktelser. Målgruppen slike tiltak retter seg mot er de som ønsker å være med her og nå, i en form for dag til dag kortsiktighet. Lavterskeltilbud kan være med på å forebygge forverring av sykdom eller problemer, og er en investering i mennesker.

Mye av det tilbudet som kommunen har innenfor psykisk helse er lagt til Sørvald. Ut fra det vi
kan lese, virker det som om det er et bredt og variert tilbud som brukere kan ta del i. Likevel virker det som om en del av den funksjonen Kreativt Senter hadde som lavterskeltilbud på dagtid, ikke er ivaretatt i det nye tilbudet.

Mitt spørsmål er. På hvilken måte vil Sørum kommune legge til rette for brukermedvirkning i utformingen av psykiatritilbudet i kommunen, og vil man gå i dialog med Mental Helse Sørum og brukere i Sørum om å se på løsninger for et lavterskeltilbud for de som trenger det?

Pårørendegrupper
Forebyggende plan for barn og unge i Sørum er til behandling i dag. For snart ett år siden vedtok Sørum kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan ( 2011-2022). I begge planen vektlegges det at pårørende til barn og unge som kommer i en vanskelig livssituasjon, eller barn og unge som selv er pårørende, skal gis støtte og veiledning.

I Forebyggende plan , pkt.3.2. vises det til at kommunen har satset på foreldreveiledning gjennom flere år. Målsettingen har vært å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Gjennom veiledningen skal foreldre gis tilbud om støtte og hjelp i oppdragerrollen, og få støtte og hjelp fra andre. Dette er et godt eksempel på hvordan man bør tenke vedrørende forebygging.

I Ruspolitisk handlingsplan- pkt 3.3 er det stilt opp følgende delmål:
- Ha iverksatt tiltak som styrker og støtter familier, pårørende og forsatte.

I Arbeiderpartiet har vi vært opptatt av å få i gang pårørendegrupper. De er viktige og har en misjon. Mange steder i Norge er det god erfaring med slikt arbeid.

Med henvisning til ovenstående plandokumenter, blir spørsmålet:
Når vil Sørum kommune ta initiativ til å sette i verk det første tilbudet til pårørende?

Taper staten på at folk stumper røyken?

TV2 melder at "Staten taper på at folk stumper røyken". Bakgrunnen for dette er at statsregnskapet for 2010 ikke viser de samme tallene som budsjettet for 2010. Staten tok inn nesten 800 millioner mindre enn budsjettert i tobakksavgifter, mens alkoholavgiftene gikk i minus med drøyt 600 millioner kroner.

Når sant skal sies, så er det ikke statsregnskapet vi er mest opptatt av i dette landet - så det er godt gjort av TV2 å lage en sak om det. Sist gang Stortinget debatterte statsregnskapet (for 2009) var det kun finanskomiteens leder, Torgeir Micaelsen (AP) og Per Olaf Lundteigen som tok ordet.

Tanken om at staten taper på at folk stumper røyken/drikker mindre, får meg til å tenke på en gang jeg var på studietur i Brussel for over ti år siden. Vi møtte en representant for Kommisjonen, og diskuterte bruk av helserelaterte avgifter. Jeg spurte hvorfor man ikke økte tobakksavgiften, slik at mange liv kunne spares og sykehusinnleggelser med kompliserte behandlinger og ikke minst lidelser for både pasienter og pårørende kunne unngås. De måtte da tjene på det, var mitt spørsmål.

- Nei, vi tjener på å holde tobakksavgiften lav, sa mannen som jobbet med særavgiftene i Kommisjonen.

Litt småsjokkert måtte jeg spørre hva han begrunnet det med.

Da fikk jeg vite at i følge rapporter fra den amerikanske tobakksindustrien viser det seg at og til tross for sykehuskostnader, sparer man mye penger på at folk lever kortere.

I vår del av verden er røyking årsak nr 1 til tidlig død og dårlig helse. Alkohol gir økt risiko for rundt 60 forskjellige sykdommer og lidelser, og er den nest hyppigste årsaken til tidlig død og dårlig helse i vår del av verden. Den dagen i dag lurer jeg på fortsatt hvordan rapporter fra amerikanske tobakksprodusenter kunne bli brukt som en troverdig kilde. Og hvordan noen fikk seg til å fremme en politikk hvor det beste var at folk døde av lungekreft i 60-årene, i stedet for å leve til de passete 80 år.

Vi får bare glede oss over at høye helserelaterte avgifter ser ut til å virke. I følge Helsedirektoratet har andelen røykere blitt redusert med 1/3 på ti år (undertegnede er en av dem).
Andel som røyker daglig blant menn og kvinner, 16-74 år, 1973-2009 (treårig glidende gjennomsnitt)

Alkoholforbruket har stagnert på et høyt nivå. I tillegg er det grunn til å tro at det uregistrerte forbruket, særlig på taxfree, har økt betydelig. Mens man i EU har avsaffet taxfree har vi det enda i Norge. Alkohol kjøpt på taxfree utgjør trolig 15 prosent av det totale alkoholforbruket i Norge. Det skyldes at man har utvidet ordningen for taxfree, samt gjort det mer tilgjengelig.

Forøvrig var 2010 det året Fremskrittspartiet ikke ville ha billigere sprit.