fredag, desember 31, 2010

Flott julegave til Tertitten


Rett før jul kom kulturminister Anniken Huitfeldt og stortingsrepresentant Sverre Myrli til Sørum. Med seg hadde de en hyggelig julegave på 400.000 kroner til museumsbanen ”Tertitten”  fra regjeringen. De pengene kommer nok godt med. Urskog-Hølandsbanen er med på å ta vare på en del av vår historie, og er i dag en attraksjon som trekker mange besøkende til kommunen.
Ofte får vi høre at det er for liten forskjell på partiene. Det stemmer ikke. De fire siste årene har Arbeiderpartiet jobbet for å støtte opp om frivillig arbeid, kultur og idrett.
Fremskrittspartiet i Sørum har hvert år fremmet forslag om å kutte i budsjettposten som blant annet går til Tertitten. Arbeiderpartiet i Sørum har like ofte sørget for at dette forslaget har falt. Den støtten som kommunen gir til Urskog-Hølandbanen får vi igjen så det monner, i form av gode opplevelser for både barn, unge og voksne.

av Sten Magne Berglund
Sørum Arbeiderparti

tirsdag, november 30, 2010

Kamp mot barnedødelighet

Min eldste datter må kjenne på tærne til den nyfødte

Gratulerer Dagfinn Høybråten!

Han har nå fått ansvar for å bidra til at vi når det fjerde tusenårsmålet. Å redusere barnedødeligheten med to tredjedeler innen 2015. Han etterfølger den tidligere irske presidenten og FNs høykommisær for menneskerettigheter, Mary Robinson som ny styreleder i stiftelsen GAVI

Siden GAVI ble stiftet, regner man med at fem millioner dødsfall har blitt avverget på grunn av GAVIs vaksineprogrammer. 72 land kan få hjelp med vaksineringe nav GAVI, og fra 2000 til 2015 skal GAVI bruke 4 milliarder USD på sine vaskineprogrammer. 750 millioner USD er støtte fra Bill og Melinda Gates Forundation.

fredag, november 26, 2010

Jeg savner Erling Lae

En venninne fortalte meg en historie om Erling Lae. Hun intervjuet Lae en kald vinterdag for noen år siden, og han brukte de første ti minuttene på å tilkalle sekretæren for å forsikre seg om at alt var gjort for uteliggerne slik at ingen måtte overnatte ute i de kalde nettene. Han brydde seg om andre, og han var opptatt av sosialpolitikken. Han var ikke for fri flyt i alkoholpolitikken, han var opptatt av en ansvarlig politikk hvor ikke bare næringsinteressene fikk råde.

Da Høyres landsmøte tvang igjennom, mot ledelsens vilje, at kommunene skulle få bestemme selv hvor lenge de skulle skjenke, sa Erling Lae til Vårt Land:
- Vi kommer aldri til å vedta døgnåpne skjenkesteder i Oslo. Men vi trenger heller ikke å bli fortalt det av Stortinget.


Jeg er redd for at ansvarligheten i Oslo Høyre forsvant med Erling Lae, men jeg håper jeg tar feil. For nå vurderer de å innføre nettopp døgnåpne skjenketider, fordi de mener det vil føre til mindre vold!!! Men når de blir bedt om å dokumentere det, kan de ikke vise til en eneste forskningsrapport. Det forundrer meg ikke, for jeg sitter på bøtter og lass som sier det motsatte - nemlig lengre skjenketider øker volden og de typiske fylleskadene.

Ja til pappaperm!

I disse dager går vi og venter. De to eldste barna venter på advent. Vi voksne venter på barn nummer tre (eller siste barn som jeg liker å kalle det), som har lagt seg godt til rette, og vil ikke ut selv om termindatoen er passert.

Neste høst skal jeg være hjemme. Hvor mange uker vet jeg ikke - men det blir sikkert fire måneder. Og det er slik det var med de to første og. Mamman tok det meste av permisjonen, mens jeg fikk være hjemme i 12 - 16 uker, mer enn det fedrekvoten var på da (5 uker med førstemann).

I dag legger regjeringa fram en likelønnsmelding, og ett av tiltakene de forslår er at mor og far skal ha 14 uker hver av permisjonen, resten deles fritt.

Vi husker reaksjonen hun fikk da hun fortalte at jeg skulle være lenge hjemme med eldstemann.
- Skal du virkelig gi han så mye av din permisjon? Da som nå, så er det mange som ikke skjønner at det er ikke mammapermisjon - men foreldrepermisjon. Det ser vi for eksempel hos Høyres Linda H. Helland da hun kommenterte nyheten fra regjeringa på twitter: Uff, uff.Regjeringen vil nå ta tid fra mor for å gi far mer permisjon.

onsdag, november 24, 2010

Kortere skjenketid virker

I går viste NRK Brennpunkt en sjokkerende reportasje om fylla på utestedene. I Oslo har antall alkoholforgiftinger blitt doblet i løpet av seks år. Utelivsvolden er et stort problem, men dessverre får ikke helsevesenet lov til å registrere fylleskader. Volden i Oslo fører til at politiet hver helg sperrer av flere gater og må til tider advare folk mot å bevege seg i enkelte deler av byen på nattestid. Og mens politiet må bruke sine ressurser på å være barnepiker for fulle voksne, må bekjempelse av annen alvorlig kriminalitet vike.

Er det sånn vi vil ha det?

tirsdag, november 23, 2010

Barn som fødes med abstinenser

Brennpunkt setter i dag søkelys på barn som fødes av mødre som er med i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og bruker metadon og subutex. En av de mange gravide LAR-pasientene vi har i Norge, Ann-Helen, forteller om hva slags bekymringer hun har når hun venter sitt fjerde barn. Hun er redd for at fosteret ikke skal utvikles normalt, og at det skal fødes med abstinenser. Som alle andre gode mødre er hun opptatt av barnets beste.

Og Helsedirektoratet har i en høring foreslått at alle gravide skal fortsatt stå på sine sterke legemidler, de skal ikke trappes ned. Prosjektgruppa som har foreslått nye retningslinjer for gravide i LAR har en mindretallsinnstilling. Et mindretall på fem av sytten i prosjektgruppen har tatt ut dissens. Deres anbefaling lyder slik: Metadon eller buprenorfin kan trappes noe, eventuelt helt, ned under graviditeten forutsatt at nedtrapping skjer under betryggende former.

Helsedirektoratet hevder at det rent medisinsk er det helt trygt å beholde gravide i LAR. Det er ikke uforsvarlig å gi fostre metadon eller subutex, og de mener at det ikke er forsvarlig å trappe ned, for da vil fosteret måtte takle absinensene mens det er i mors liv, sammen med moren. Det merkelige er at hvis mor er rusavhengig på andre ting enn opiater, så kan mor tvangsinnlegges og avruses så lenge hun er gravid. Av hensyn til fosteret. Og det fins institusjoner som gjør dette.

Overlege Hallvard Reigstad ved Barneklinikken i Bergen er sterkt kritisk til myndighetenes holdning i dette spørsmålet. Til NRK Brennpunkt sier han:

– Barn med abstinenser er veldig urolige, de blir irritable av det aller minste, lyder og lys, og de har et skrik som tyder på at de har det vondt her i verden, sier Reigstad.

Men hvorfor får ikke kvinner i LAR, som planlegger å bli gravide, eller som blir gravide, hjelp til å trappe ned eller avslutte bruk av metadon eller subutex? I fjor behandlet Stortinget en stortingsmelding om svangerskapsomsorgen. Da ble flertallet enig om følgende:
Komiteen viser til at utvidelsen av tilbudet om legemiddelassistert rehabilitering fører til et økende antall LAR-brukere som får barn. De siste ti år er det født om lag 150 barn av mødre som får vedlikeholdsbehandling. Det vises til Rapport 31/2008 fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som omhandler medikamentell vedlikeholdsbehandling av gravide. Det fremgår av rapporten at mødre som får vedlikeholdsbehandling under svangerskapet, føder barn med abstinens, lavere fødselsvekt og mulighet for utviklings- og atferdsforstyrrelser. Etter Kunnskapssenterets vurdering foreligger det ikke tilstrekkelig kunnskap til å gi klare anbefalinger om vedlikeholdsbehandling av gravide. I stortingsmeldingen varsles det at Helsedirektoratet vil fremlegge retningslinjer for vedlikeholdsbehandling av gravide i løpet av 2010. Slik komiteen ser det, har samfunnet et særlig ansvar for å beskytte barn mot helseproblemer og risiko for helseskader. Føre-var prinsippet må ligge til grunn, og det vil ikke være etisk forsvarlig å utføre studier som kan føre til at barn påføres helseproblemer som kan unngås.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, mener at det derfor må legges til rette for at LAR-brukere som planlegger graviditet, kan slutte med vedlikeholdsbehandling før svangerskapet og i stedet tilbys tett oppfølging og medikamentfri behandling gjennom graviditeten. Både institusjonsopphold og andre hjelpetiltak må vurderes som alternativ til vedlikeholdsbehandling. I de tilfeller der frivillige hjelpetiltak ikke gir barnet tilstrekkelig beskyttelse, må sosialtjenesten vurdere tvungen tilbakeholdelse av den gravide etter lov om sosiale tjenester § 6-2a for å beskytte det ufødte barnet.


FrP, Høyre og KrF fremmet forslag om at man skulle utarbeide retningslinjer og støttetiltak som sikrer at LAR-brukere som planlegger graviditet, avslutter vedlikeholdsbehandling før svangerskapet og i stedet tilbys andre egnede støttetiltak som legger til rette for et rus- og medikamentfritt svangerskap. De rødgrønne og Venstre ville ikke støtte et slikt vedtak, men la sterke føringer for hva de ville i sine merknader.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre, viser til at Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet nå utarbeider nasjonale retningslinjer for gravide i legemiddelassistert rehabilitering og oppfølgingstiltak for familiene fram til barna når skolealder. Kvinner i LAR som planlegger graviditet, og som frivillig ønsker å trappe ned substitusjonslegemiddelet, faller innenfor oppdraget for retningslinjearbeidet. Kvinner som er i LAR, og som ønsker å trappe ned før de blir gravide, skal tilbys nødvendig støtte og oppfølging. Flertallet merker seg at det ikke er faglig konsensus om LAR-behandling hos gravide. Eventuelle bivirkninger og senvirkninger av LAR-behandling på gravide bør derfor kartlegges bedre. Det må utvises varsomhet i LAR-behandling til gravide med tanke på at barna kan rammes av negative konsekvenser som eventuelt ikke er fullt ut kjent for fagmiljøene på det nåværende tidspunkt.


Det kan argumenteres for at gravide LAR-brukere skal fortsatt stå på sine legemidler, om alternativet er et liv som injiserende heroinbruker. Kanskje er det bare de mest stabilie som greier det - hvem vet? Ann-Helen hadde levert rene prøver hele tiden, og hadde ikke noe sidemisbruk. Hvorfor kvinner som henne ikke skal få et tilbud om å trappe ned eller avslutte LAR-behandling er for meg en gåte. Særlig i forkant av en planlagt graviditet.

Hvorfor følger ikke de rødgrønne opp det de har sagt i Stortinget? Hvorfor legger de opp til at man skal stå på LAR under svangerskapet, når de er redd for konsekvensene? Ikke bare for de nyfødte som må ha morfin for å overleve abstinensene, men også konsekvensen det kan ha for barna på lang sikt? Og enda verre, hvorfor sørger de ikke for at Helsedirektoratet følger opp abstinens-barna, for å finne ut hvordan det går med de både på kort og lang sikt.

Oppdatert 24.11.10
Les Ann-Helens historie


Stortingspolitiker krever at eksprimenteringen med barn med metadon og subutex må opphøre.

Nedtrapping under svangerskap kan gjøres kontrollert, sier klinikksjef.

mandag, november 22, 2010

Allergi mot offentlige løsninger

Dette blogginnlegget må leses med en advarsel. Det handler om sløsing av penger med å selge billig og leie tilbake dyrt. Og det handler om politikere som fraskriver seg ansvaret om tilbudet drives av private. Men det må ikke forstås som om at jeg er imot private løsninger. Jeg synes det er greit at det fins private sykehus, private barnehager (slik vi har idag) og vil de ikke til livs. Det er også greit at vi har frivillige organisasjoner som driver f.eks barnehager, rusbehandling og eldresentra (slik vi har i dag).

Men alt med måte. Jeg er glad min bestemor ikke er lagt ut på anbud, og jeg synes heller ikke at barnevernsbarn skal utsettes for å bli flyttet rundt etter hvert som anbudsperioder løper ut. Det må finnes andre løsninger som først og fremst tar hensyn til menneskene, og ikke er styrt av en ideologi hvor privatisering er å foretrekke.

fredag, november 19, 2010

Seksualundervisning for femåringer?

En amerikansk forsker synes at femåringer bør få vite om seksualitet. Og unge bør ikke lære om det fra porno. Det melder TV2.

Det gikk ikke lang tid før det moralske hylekoret i kommentarfeltene kom. Porno. Sex. Femåringer. Ord man ikke vil ha sammen. En av de som satte seg på sin høye moralske pidestall var den "frihetselskende FrP´eren" Erlend Wiborg, som på som på sin blogg mener at professoren som vil ha seksualundervisning for femåringer har et kvalmende syn på små barn. Han forteller at han ikke har barn selv, men vil "aldri godta at staten skal gi mine barn sexundervisning i barnehagen".

torsdag, november 18, 2010

Ryanair? Aldri i verden!

Jeg har aldri reist med Ryanair, og jeg kommer aldri til å gjøre det heller. For vet du hva, jeg tar ikke sjansen på å fly med et selskap, som bare tar 56 kroner for en reise fra Norge til en by i Europa. I tillegg kommer all verdens gebyrer, fra innsjekkingsgebyr, administrasjonsgebyr, ombordstigningsavgift, spedbarnsavgift, baggasjeavgift, baggasjeavgift i høysesong, barnevognavgift i tillegg til at det koster skjorta om du må ringe kundeservice. Jeg aner ikke om de tar en avgift for å gå på do ombord i flyet, men snart kommer de nok til å lage et gebyr for å surfe på sidene deres.

Men selve flybilletten er så billig at en bør spørre seg, hvem er det som betaler for flybilletten da? Det er nok de ansatte i Ryanair. Det gjør de på følgende måte:
- Blir man syk som ansatt i Ryanair, får man ikke sykepenger av Ryanair, men er henvist til trygdemyndighetene.
- Man må melde seg syk senest seks timer før man skal på jobb. Dette er en trussel mot sikkerheten. Tenk om en flykaptein som frykter at han har omgangssyke eller har følt seg dårlig tar en sjanse på at det går bra, fordi det er bare tre timer igjen til avgang.
- Retten til å streike har vi alle, enten vi er lærere eller sykepleiere. Hvis du streiker og er ansatt i Ryanair, kan det i følge Aftenposten være en oppsigelsesgrunn.
- Du må betale for dine egen arbeidsuniform.
- Du må selv kjøpe ID-kortet som alle ansatte må ha og bære for å få adgang til arbeidsplassen, dvs flyplassen.
- Ansatte får visstnok bare betalt for den tiden de er i lufta. Sjefen i Ryanair Michael O´Leary har avvist dette. Det er bare så synd at han ikke vil legge fram eksempler på arbeidskontrakter som beviser at han snakker sant. Ulike aviser har nemlig sett eksempler på kontrakter som sier det motsatte.
- Ryanairansatte får ikke lønn hvis en avgang innstilles. Lønna deres avhenger av at de flyr, og at de får solgt varer ombord.

Ryanair står for en brutalisering av arbeidslivet som ikke er ønskelig. Hvis du jobber et sted der du trenger uniform, ville du likt å betale for den selv? Eller å måtte kjøpe en nøkkel til arbeidsplassen din? Eller å bli nektet lønn om du ikke ringte inn å sa d uvar syk senest 6 timer før du måtte på jobb (husk at flyarbeidere i lufta skal være friske på jobb, pga sikkerhet).
Eller ville du godtatt at arbeidsgiveren skulle bestemme om du skulle få lov til å organisere seg eller ikke.

Jeg støtter derfor kampanjen "Ryanair be fair", og flyr ikke med Ryanair. Jeg håper du også vil gjøre det. Boikott de!
Om du likevel skulle velge å fly med Ryanair, husk å kjøpe litt ombord. Ryanair-ansatte fortjener ei lønn å leve av. Gi til de som ikke har bedre arbeidsgiver enn O´Leary! Og så får vi håpe at du får en trygg og sikker flyreise.

Ryanair har et problem med omdømmet. Det er velfortjent. Derfor prøver de å få positiv blest med å lage kalender av halvnakne ansatte. Jeg regner med at medier i hele Europa biter på, men TV2 er i alle fall i denne artikelen klar over hva som er strategien til den sleske lavprisgiganten.

Andre saker om Ryanair:
TV2: Rasende passasjerer beleiret fly - hvorfor i alle dager gjorde de det, flyr man med et selskap som Ryanair, så har man ikke betalt for service. VG skriver også om denne saken.
. I følge Ryanair så er passasjerene deres "vanskelige og urimelige".
Michael O´Leary innrømmer at han kan si hva som helst for å få oppmerksomhet.

Den mest utilgjengelige fiskeriministeren siden 1905?

Det er alltid morsomt med spissformuleringer. Enda bedre er det når de slår helt feil. (Men skitt au, hvem bryr seg om fakta nå om dagen?).

TV2 melder at miljøorganisasjonen Neptun har lagt 2000 kongekrabber foran Fiskeridepartementet, men det får ikke fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen til å legge om arbeidsdagen sin for å møte aksjonistene.
Til TV2 tordner Neptun-leder Frank Hugo Storelv:
- Hun (merk: fiskeriministeren) er den mest utilgjengelige siden 1905.

Så var det bare det at Fiskeridepartementet ble ikke opprettet før i 1946...
Og er det egentlig lov til å grise med mat på denne måten?

VG skriver forøvrig at det er 2000 levende krabber som blir utsatt for dyremishandling. Det skjer samtidig som fiskeriministeren sitter i møte med Mattilsynet. Det var vel heller kokkene i departementenes kantine som burde komme løpende ut for å hente krabber som de kunne koke til lunsj i morgen?

Uansett - dette er et kongeeksempel på en aksjon som er rigget for mediene. Fagligheten? Det fikk vi høre lite og ingenting om.

lørdag, november 13, 2010

Unge bør drikke mer alkohol?

Både Bryggeriforeningen(BROM) og Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) har forsøkt å smykke seg med at de er bevisst på sitt samfunnsansvar. Denne uken slapp de katta ut av sekken. Bryggeriforeningens direktør Petter Nome skriver i et debattinnlegg i Aftenposten:
"Jordheim(merk: generalsekretær i VBF) peker på at ungdom ofte debuterer med øl og står for en stor del av ølkonsumet. Ja, takk himmelen for det! For hva er alternativet til øl med 4,5 prosent? Partydop? Vodka?" Nome er altså sjeleglad for at barn i 14-15 årsalderen debuterer med å drikke øl. Hvem skulle trodd at det kom fra en bryggeridirektør som påstår at han er opptatt av samfunnsansvar.

Ikke mange dagene senere kommer Halvor Heuch fra Arcus, en av de største medlemsbedriftene i VBF på banen, og sier til TV2:
- Det vi må sørge for er at den yngre generasjon blir opplært i riktig bruk av alkohol..

Det norske drikkemønsteret er dessverre preget av mye fyll. Er det denne alkoholbruken som de unge skal lære av voksne?? Alkoholforbruket i Norge har steget nesten hvert år siden 2000, og er når rekordhøyt. Ønsket til mange om kontinentalt drikkemønster i stedet for helgefyll har ikke slått til. Vi har i stedet fått begge deler. Hvert år er det ca 70.000 skader og ulykker som skyldes fylla. De fleste av disse er det ikke "alkoholikere" som forårsaker, men den vanlige mannen i gata. Disse to utspillene viser at til tross for at bedriftene sier de er opptatt av sitt samfunnsansvar, så er de mest opptatt av å selge mer. Gjerne til unge. Skal de ha noen som helst troverdighet burde de klistre advarsler på flaskene sine om at folk i Norge drikker for mye - og at mindre er bedre. Men det hadde vel vært å gått for langt i sitt samfunnsansvar.

Foto: Actis

fredag, november 12, 2010

Nytt bo- og behandlingshjem åpnet i Sørum - Rolls Royce sier opposisjonen


I dag tok statsminister Jens Stoltenberg turen til Sørum, for å åpne det nye Sørvald bo- og behandlingssenter. Senteret har vært planlegt i mange år. Det har vært utredninger, behandling av saken i eldreråd, rådet for funksjonshemmede, kommunale utvalg og kommunestyret. I Sørum har AP, SV, SP og KrF stått sammen om å få til dette senteret.

Sørvald bo- og behandlingssenter har til sammen 54 sykehjems- og heldøgns omsorgsplasser, fordelt på ulike brukergrupper: 30 sykehjemsplasser, 10 boenheter for psykisk syke, åtte plasser for funksjonshemmede og seks avlastningsplasser for barn. Sørvald har også et oppvarmet basseng for brukerne av senteret.

Da kommunestyret skulle behandle dette sist i 2008, gikk Sørum Høyre og Sørum Fremskrittsparti inn for å utsette det hele. De syntes vi bygget for dyrt senter. Basseng, sansehage, lekeplass og greier, vet dere. Nå kaller de bygget for Rolls Royce. Det er faktisk ikke positivt ment, at Sørum har bygd noe som er utforma for brukerne, som kan stimulere til aktivitet og trivsel i hverdagen. Og det er bygget for at vedlikeholdskostnadene skal være lave, og for at det skal tilfredsstille visse miljøkrav.

Men nei. Dette er for flott for de eldre. Rolls Royce sier Sørum Høyre. Jeg sier - det skulle bare mangle at vi ikke tok oss råd.


En god eldreomsorg er viktig, og derfor kommer regjeringen med en eldresatsing nå. Det handler om prioritering i lokalpolitikken. Kommunene har blitt tilført over 40 milliarder kroner siden de rødgrønne tok over i 2005. Statsminister Jens Stoltenberg kom med en gladmelding i dag. Det blir mer penger. Det blir nye frie midler til kommunene, og det blir mer penger til investering i sykehjem. Heldigvis får dette tilbakevirkende kraft. Siden vi har satset, så ville det nesten vært urettferdig om de kommuner som valgte å ikke bygge sykehjem skulle bli belønnet. Statsministeren kunne fortelle at Sørum får 11 nye millioner i tilskudd, pluss en økning på 3 millioner i frie inntekter. Det kommer veldig godt med, og det er penger som skal investerers i nye sykehjem i kommunen. Ja, hvis ikke Sørum Høyre får bestemme da. Da blir det vel lite og ingenting til de eldre. Eller det blir utsatt.

Statsministeren sa også at de eldre ville bli gitt flere rettigheter. Det er bra. Folk må ha rett til å klage om de ikke får et tilbud de trenger.

PS. Hvis noen tror at kommunen har dårlig råd, så er det ikke slik. Vi er langt unna disse ROBAK-listene, vi har hatt overskudd i regnskapene i en masse år. Vi har en lav eiendomsskatt, og det er så viktig for Sørum Høyre å være i mot den, at de gjerne kutter i velferden for å få et budsjett uten den. Heldigvis tror innbyggerne i kommunen på fellesskapsløsning, og det å løfte sammen. Derfor ble også ordføreren fra AP gjenvalgt i forrige valg, til tross for eiendomsskatt.
Det er nok at vi våger å investere i framtida (fra barnehage til skoler og eldreomsorg) som gjør at så mange velger å stemme Arbeiderpartiet i vår kommune. Og ikke minst, velger å flytte til Sørum. Vi har et godt rykte på oss for å være en kommune som satser. Det ryktet skal vi også beholde.

Jeg har tidligere blogget om at eldreomsorg er noe annet enn bare oppbevaring. Les innlegget her.

Om du vil høre hvordan Høyre snakker om Rolls Royce bo- og behandlingssenter kan du høre på Høyres innlegg i sak 60, 8. sep 2010.

Saker i media:
Kåre-milliarden
Tromsø-rådmann glad for eldresatsing
Krf vil gi eldremilliard
Regjeringen vedtar verdighetsgaranti i eldreomsorgen
Nå kommer eldremilliarden
KrF vil gi en milliard til eldre
Sykehjemskø

torsdag, november 11, 2010

Om overdosestatistikk

TV2 har i dag en sak om narkotika og rusbehandling, og vi får nok en gang høre at Norge er på overdosetoppen i Europa. Det er grunn til å stille spørsmål om dette er sant. Mye av dette kan skyldes registreringsmåten.

Oppdatert 11.11 kl 2345: Norge likevel ikke på overdosetoppen. Kilde Tidsskriftet for legeforeningen

I Norge har vi en praksis som sier at om det kan påvises heroin i analysen, skal det klassifiseres som heroindødsfall. Dette gjelder selv om det er blandingsforgiftninger der det f.eks. påvises littegrann heroin og masse alkohol.

I 2007 gikk antall overdoser plutselig opp. Dette ble slått stort opp i en rekke medier at 244 døde av overdose, mot 233 drepte i trafikken. Økningen i overdosedødsfall var på ca 25 % og det fikk Dagbladets leder til å kreve endringer i narkotikapolitikken.

Ingen skriver lederartikler om at overdosestatistikker er et komplisert regnskap. Derimot vakte denne økningen av overdoser interessen til flere forskere, som publiserte en artikkel i legeforeningens tidsskrift, hvor de påviste at mange overdoser ikke var heroinoverdoser, men bl.a legemiddeloverdoser. I oppsummeringen skriver de: "Økningen i antallet overdosedødsfall i Norge i 2007 kan i hovedsak forklares med at registreringsrutinene ble endret i Oslo. At man i Norge har et noe høyere antall overdosedødsfall enn i andre land, kan delvis forklares med metodeproblemer i registreringen."

Selvsagt er det lett å si seg enig i at det ikke gjøres nok for rusavhengige. De som lever i aktiv rus i Oslo har en rekke tilgjengelige hjelpetiltak mens de som velger å søke seg ut av aktivt rusbruk har i dag lang ventetid.

Norge er ett av de dårligste land i Europa på å tilby avrusning, og det anslås at avrusning kun er tilgjengelig for under halvparten av dem som ønsker det.(Kilde EUs narkotikabyrå). Ventetiden for behandling har økt siden 2007 og det står nå ca 4000 i kø. Tallet på fristbrudd er konstant. Etter endt behandling er det påvist store svakheter i oppfølgning og rehabilitering ikke minst mangler det boligtilbud i kommunene. Selv etter rusreformen og opptrappingsplanen har ventetiden økt, og kontinuitet og helhet i behandlingen er svekket.

Samtidig som mer enn 4000 ønsker behandling for rusbehandling, legges tre Blå Kors klinikker på Vestlandet ned. Det er ikke fordi de er dårlige behandlingsinstitusjoner. De bare greide ikke å vinne fram i anbudskonkurransen, og 60-70 ansatte i russektoren må fra 1. april finne seg ny jobb. Det sies at rusbehandlingskøen er en av de mest meningsløse køene. Selv synes jeg at det å legge ned faglig gode behandlingstilbud er mer meningsløst.

Dette innlegget er også publisert på www.actis.no

Oppdatert kl 1130
Senter for rus- og avhengighetsforskning kommenterer påstanden slik på sine nettsider. Her er deres fire forklaringer på hvorfor overdosetallene er som de er.Den høye forekomsten av overdosedødsfall i Norge har flere mulige forklaringer:
1. Vi har en høy andel rusmisbrukere som injiserer rusmidler (spesielt opiater) i Norge og dette gir en høyere risiko for overdosedødsfall enn ved f.eks. inhalasjon av rusmidlene.
2. Det er en stor andel rusmisbrukere i Norge som kombinerer ulike rusmidler (blandingsmisbruk) også i injeksjoner og dette gir en ekstra høy risiko for overdosedødsfall.
3. Vi har i Norge relativt gode data om dødsårsak som i de fleste tilfeller er basert på obduksjoner og rusmiddelanalyser av blod hos personer som dør av ”ukjent årsak”. Dette betyr at vi ved å ha gode rutiner for å undersøke og forklare dødsårsak også påviser relativt sett flere overdosedødsfall enn i land der man ikke rutinemessig gjennomfører obduksjon av avdøde.
4. Forekomst av heroinmisbruk og også utbredelse av adekvat behandling for rusmisbruk kom noe senere i gang i Norge sammenlignet med endel andre Europeiske land. Det betyr igjen at vi i dag ikke har kommet helt i mål med å kunne tilby rusbehandling og spesielt LAR for alle de som har behov for slik behandling. Imidlertid er det hvert år flere som kommer i LAR behandling (ca 5500 per i dag) og det er færre på venteliste og kortere ventetid på behandling(merknad: LAR-behandling) enn for noen år siden.

Andre medier:
Sak om dette i VG

tirsdag, november 09, 2010

Willochs omfavnelse av Frp


På forsommeren skrev leder i finanskomiteen, Torgeir Micaelsen, at han trodde Høyre og Fremskrittspartiet ville finne sammen i den økonomiske politikken før valget i 2013. Hadde han skrevet at Høyres tidligere statsminister Kåre Willoch ville velsigne en Høyre og Frp regjering, hadde noen trodd at han hadde fått solstikk.
(Kilde for utspill fra Kåre Willoch: Klassekampen 9.11.10)

For det er ikke måte på hvor sterkt Willoch har advart mot at Høyre skal samarbeide med Fremskrittspartiet. I 2006 ga han Høyre dette rådet:
- De bør ikke samarbeide med Fremskrittspartiet, før Frp er blitt et borgerlig parti.
Året etter tok Willoch et sterkt oppgjør med klimapolitikken til Frp, og mente at det ville være farlig for miljøet om Frp kom i regjering.
- Vi må hindre at styringen kommer i hendene på dem som enten fremdeles benekter at klimaproblemene eksisterer, eller som i hvert fall ikke vil gjøre nevneverdig for å motvirke dem. Willoch brukte til og med Ibsen for å argumentere mot Frp, som han mente skiftet standpunkter hele tiden.

Rett før Stortingsvalget i 2009 hintet Willoch om at det var en borgerlig regjering av H, V og Krf som var drømmen. Og han ga Carl I Hagen skylda for at de rødgrønne vant i 2005. Han karakteriserte samme år Frp «som et antikonservativt parti som prøver å være alt for nesten alle».

Det er liten grunn til å tro at jublen stod i taket hos Frp etter Willochs omfavnelse. For det er først når H er større enn Frp at dette kommer. Frp må nemlig holdes i ørene, det er nemlig mye feil med deres politikk. Særlig må det stilles vilkår om en ansvarlig økonomisk politikk. Men ikke alle Høyrefolk synes det er nok å være et like stort parti som Frp på meningsmålingene. For to måneder siden gikk tidligere nestleder i Høyre, Per-Kristian Foss ut og advarte mot tettere samarbeid med Frp. – En omfavnelse av Frp skyver sentrumspartiene mot Arbeiderpartiet.

Venstre har falt under sperregrensa, og KrF sliter i "Skyggenes dal" (de har enda ikke kommet til dødsskyggenees dal i det minste). kanskje er det dette som skal bli muligheten for sentrum til å utgjøre en faktor igjen i norsk politikk. Jeg tror mange velgere er skeptiske mot en ren H og FrP regjering. Om sentrum greier å spille sine kort godt nå har de alle muligheter til å lykkes. Hvis ikke tror jeg at moderate sentrumsvelgerne heller vil satse på Arbeiderpartiet.

Men det som forundrer meg mest med denne helomvendelsen er at den er forankret i situasjonenen på meningsmålinger, som for tiden har vist flertall for H og Frp. Ingen meningsmålinger varer evig. Prinsipper og politiske standpunkter pleier i allefall å leve lenger. Siden Willoch sist advarte mot samarbeid med Frp har de hverken forandret prinsipper eller politikk. Nå må jeg bare innrømme, jeg er spent på Frps reaksjon på utspillet fra Høyres tidligere statsminister.

Mer om Willochs utspill i disse mediene:
TV2

Bildet: Hentet fra presentasjonen av kåre Willoch på regjeringen.no

onsdag, november 03, 2010

Ja til NRKs Trekant


I dag har jeg sett NRKs nye program "Trekant". Fascinert av den store motstanden som har vært på Facebook, med over 7000 medlemmer. Kampanjen mot Trekant drives nå av Familie og medier, som er for frie kanalvalg og for at ytringsfriheten skal respekteres ved at man tillater politisk og religiøs reklame på TV. Men et program om sex - nei der går grensen!

Konseptet er tre unge voksne som flytter sammen i en leilighet i Oslo. De får ulike utfordringer, og skal lære mer om sex. I følge Vårt Lands anmelder var programmet pinlig, men anmelderen mente man burde applaudere åpenheten. Jeg kunne ikke vært mer enig. Bortsett fra at jeg ikke syntes det var så pinlig program.

I kveldens episode tok de for seg mastrubering, oralsex og tantrisk sex. Det handlet om teknikker og gode tips for det ene og det andre. Tantrisk sex var det jeg lo mest av - og jeg ble ikke spesielt interessert i å prøve. Jeg har klart meg godt uten, og vil nok greie meg uten dette i framtida også. Disse temaene kan man hører det snakkes om i Juntafil på P3, lese om i ungdomsblader osv. Jeg fatter fortsatt ikke at det er så stort motstand mot dette, bare fordi det er på NRK 3.

Det verste er jo at alle unge med tilgang til en PC kan lett komme inn på "seksualopplysningssider" som er mye verre enn dette. For på Trekant beholder programlederne klærne på, de puler ikke vilt og uhemmet.

Til Side2/Nettavisen sier informasjonsleder Espen Ottosen at han er kritisk fordi "Seksualopplysningen i denne TV-serien er fullstendig løsrevet fra kjærlighet og forhold". Til tross for at Ottosen beskylder NRK for å være "hallikaktig", innrømmer han at programmet ikke er så ille som han hadde trodd. Han tror dessuten at mange kan ha nytte av programmet.

For min del husker jeg godt seksualundervisningen på ungdomsskolen på begynnelsen av 90-tallet. Det var en begredelig opplevelse. Jeg ble rett og slett kvalm. Det handlet om forplantningslære - og det var avansert filming fra sædlederne. Her kunne vi følge sædens vei gjennom sædlederne, fra innsiden, og ut av penis. Det var ikke spesielt vakkert. Jeg lo ikke en eneste gang, og det gjorde ingen andre i klassen heller. Jeg måtte faktisk gå ut og få meg litt frisk luft for å komme igjennom den filmen. Mens så er det få av oss som synes at våre organer innenfor huden er vakre, med mindre man er medisiner.
(Oppdatert 18.11 Elevene bør lære å ha god sex sier sexolog til VG). Oppdatert 30.11 - Regjeringen styrker seksualundervisningen i skolen.

Denne filmen om sædens vei ut av penis hadde lite med forhold og kjærlighet å gjøre. Faktisk ingenting, tror jeg. Men hvis kjærlighet og forhold er en nødvendighet for sex, da burde man levd for noen hundre år siden. Det er ikke mye kjærlighet og forhold i den "seksualopplysningen" som fins på nettet. Takk og lov har NRK greid å skape et alternativ til den. Og tusen takk til alle de som protesterer, som gjør at ungdom strømmer til for å se på dette programmet.

Jeg skal likevel gi Ottosen rett på et punkt. Jeg håper at det ikke bare kommer til å handle om stillinger, teknikk og litt merkelige normal sex. (for det er jo faktisk ikke unormalt å like tantrisk sex, selv om de fleste ikke bedriver det). Jeg håper også at de kommer til å ta opp mellommenneskelige relasjoner og grensesetting. Her har alle vi fedre en oppgave å gjøre. De aller fleste av oss menn slår ikke eller voldtar jenter. Den holdningen skal vi føre videre til være sønner, med å stå sammen om at det er ikke en del av å være mann. Det er ikke greit å utnytte ei full jente - bare fordi du har lyst. Og fylla er ingen unnskyldning for en overgriper. Fedre som ikke tør ta en samtale med sine sønner om hva det er å være mann, de gjør sine døtre en bjørnetjeneste.

Og så håper jeg at programmet kan spre positive holdninger om seksualitet, slik at alle de som lurer på om de er normale skal føle og få vite at de er det. Enten de er homofile, lesbiske eller heterofile. Mange unge sliter med sin seksualitet - og de trenger absolutt ikke en Finn Jarle Sæle som skal komme og fortelle dem hva som er normalt. Sæle skriver i sin nettavis: Menneskets laster trenger ingen støtte. Jeg sier det som det er: Vi trenger ikke hans elektroniske krigføring mot NRK.

Les mer i media:
VG: AUF: - Sex-undervisningen i skolen er en skam
Vårt land
Side2, Side 2
VG, VG, VG
TV2
Fredrikstad Blad

Oppdatert 4.11. kl 2330
Les Håkon Moslet svare om programmet
Programmet satte seerrekord for NRK 3

Oppdatert 10.11 kl 2145
VG - spennende med to jenter i senga
Vårt Land - Trekant til kringkastingsrådet

Oppdatert 11.11 kl 1120
Strider ikke mot kringkastningsloven

Oppdatert 12.11 kl 1030
Dropper TV-debatt

Og har du lyst til å lese blogginnlegg Ida Jackson, ei av de som deltok som instruktør - sjekk denne linken.

mandag, november 01, 2010

Alle narkomane under ett tak

I Indre Akershus blad kan man lese at Kari Mikkelrud i Frp i Aurskog-Høland vil ha utredet samling av alle rusavhengige i en og samme boenhet. Det er en viss framgang fra den gangen Carl I. Hagen ville sende alle narkomane til Jan Mayen.

I Aurskog-Høland har vinningskriminaliteten doblet seg siden 2008. I en rekke oppslag har lokalavisa fortalt om naboer som er lei av kriminalitet i nærmiljøet, og som er bekymret for ungdomsmiljøet. Det er fullt forståelig at folk krever handling. Dessverre er nok denne saken nok et eksempel på politikere som tror at det fins enkle løsninger på rusproblemer.

I denne saken virker det som om det viktigste å få gjort noe med kriminaliteten som de narkomane holder på med. Av politimessige årsaker skal alle samles i ett tak, vel om merke med oppfølging fra SLT-korrdinator og andre innstanser.

Spørsmålene som politikerne i nabokommunen min bør stille seg er: hvem er det de skal hjelpe og for hva? For meg er det mest naturlig at man skal sette inn ressursene for å hjelpe de med rusproblemer. Rusavhengige har ofte sammensatte problemer. Avhengigheten til et stoff er ett problem. Men som regel er det ikke hovedproblemet.

De fleste problembrukere har hatt omfattende problemer forut for rusproblemet, i første rekke sosiale og psykososiale. En norsk undersøkelse fra 1997 viste at av 794 stoffmisbrukere født rundt 1960 og som var i behandling hadde de fleste av dem ulike sosiale problemer før de ble narkomane
•Lærings-/atferdsproblemer i skolen 70%
•En eller begge av foreldre har alkoholproblemer 53%
•Foreldre skilt 46%
•Ikke vokst opp hos foreldre 33%
•Vært under barnevernet 29%
•Seksuelt misbrukt i familien 11%
•Seksuelt misbrukt utenfor familien 22%
•Mobbeoffer 38%

Det sier seg selv - å samle alle narkomame i et hus i Aurskog-Høland kan ikke bli annet enn oppbevaring av folk man ikke liker, om det skulle gjennomføres. Det er utenkelig at kommunen skulle sette inn nok ressurser til å være en behandlingsinstistusjon. Og SLT-koordinatorer går ikke i turnus, og det er heller ikke spesielt mange av de heller i hver kommune.

Jeg kan ikke skjønne hvordan man løse problemer med både avhengighet og traumer, med å stue de inn i et hus i for oppbevaring. Hvis det skulle de bli noe av denne vanvittige ideen, så er det vel bare rusavhengige i kommunale boliger som kan "tvinges" ved at deres kommunale bolig sies opp, og de gis kun tilbud om å bo i et hus for aktive brukere. Dette kan de selvsagt takke nei til, vi lever i et fritt land. Og for alle de rusavhengige som bor i egen bolig - ja - jeg kan vanskelig se at det er noen hjemmel for å flytte med tvang.

Med tanke på hvor dårlig hospitsene fungerer i Oslo, så synes jeg det er rart at noen politikere finner ut at dette er en god ide.

Kommunen burde kanskje heller se kritisk igjennom om de selv gjør en god nok jobb. Hvordan er oppfølginga i primærhelsetjenesten. Motiveres folk til behandling? Har kommunen eget rusteam? Har de en god oppfølging av de som er inne til behandling, og ikke minst - hva består rehabiliteringsarbeidet for de som har vært til behandling?

Jeg tror folk flest vil føle seg tryggest om politikerne tar problemene på alvor. Det er ingen hjelp i utspill som dettte. Det som vil hjelpe er dessverre noe som vil koste en del penger. Det vil også ta tid før resultatene kommer. Heldigvis er Aurskog full av folk (og organisasjoner som LMS) som er opptatt av å få gjort noe med narkotikaproblemene. Kanskje kan de mobilisere til kunnskapsbasert innsats mot narkotika?

Ellers er det nok fortsatt slik at alkohol fortsatt er det rusmiddelet som skaper størst problemer, også i Aurskog-Høland. Men det hører vi lite om.

Ressurs for dette blogginnlegget: www.actis.no

fredag, oktober 22, 2010

Leserbrev om pipa til Blaker meieri

Den gamle pipa til meieriet i Blakerblir 100 år neste år. Nå er pipa i elendig forfatning, og Guttorm Guttormsgaard har søkt om penger til å restaurere meieripipa.

På Sørum kommunes hjemmeside kan du lese mer om saken:

"Guttormsgaard er bekymret for pipas videre skjebne, fordi "ising i fugene har sprengt løs nok murstein til at det bare er et tidsspørsmål før pipa smuldrer opp og ramler sammen".


I forbindelse med denne saken rettet Høyres kommunestyrerepresentant Marianne Grimstad Hansen fra Sørum Høyre en rekke kraftige angrep mot både kommuneadministrasjonen og samarbeidspartiene AP, SV, SP og KrF. Innlegget skrev jeg etter at jeg avdekket at Høyre sier en ting, men gjør noe helt annet. Snakk om å kaste blår i øynene på folk!

Her er mitt leserinnlegg om saken, som stod på trykk i Indre Akershus Blad 22.oktober 2010.

Høyre svikter Blaker pipe
Sten Magne Berglund, styremedlem Sørum Arbeiderparti


Sørum Høyres kommunestyrerepresentant Marianne Grimstad Hansen har i flere innlegg tatt til ordet for at den gamle pipa til meieriet i Blaker må reddes og restaureres. I et innlegg i Indre 6.10 uttrykker hun glede over at kulturutvalget har stemt for å bevilige 50.000 kroner for å restaurere dette kulturminnet. Forslaget ble fremmet av Arbeiderpartiet, på vegne av samtlige partier som er representert i kulturutvalget. Dette vedtaket gjorde Grimstad Hansen lykkelig, for de andre partiene hadde nemlig gitt støtte til noe Sørum Høyre hadde kjempet for.

En uke senere hadde Sørum Høyre plutselig fått ny lyd i pipa, og skiftet standpunkt som de så ofte gjør. Da Høyre kom på møte i økonomi- og administrasjonsutvalget var det ikke likevel så viktig å støtte pipa i Blaker. AP, SV, SP og KrF syntes at eieren av meieriet skulle slippe å bruke mer tid på å søke om penger til å redde dette kulturminnet. Det fins få steder eiere av private kulturminner kan få støtte fra. Derfor stemte Arbeiderpartiet og samarbeidspartnerne for at kommunen skulle bevilget 70.000 kroner til restaureringen, som er det beløp takseringen av reparasjonene er stipulert til.

Sørum Høyre stemte imot. Gruppeleder for Høyre, Odd Sars-Olsen foreslo i stedet at kommunen bare skulle bevilge 35.000 kroner til å redde pipa i Blaker. Mens Marianne Grimstad Hansen mente at pipa måtte umiddelbart restaureres, syntes Høyres representanter Odd Sars-Olsen og Tove Kirsebom at eieren skulle forsøke seg på en ny runde for å å søke penger til restaurering. Det er fristende å spørre Marianne Grimstad Hansen, om hun er mest fornøyd med AP, SV, SP og KrFs representanter som valgte å ta et ansvar for at restaureringen blir igangsatt, eller har hun som sine Høyrekolleger også gjort helomvending i denne saken.

torsdag, juli 01, 2010

Gjerde på et svaberg

Jeg har vært på tur nede i Fredrikstad. Der kom jeg over et ganske så stygt gjerde i strandsonen. Jeg ble litt provosert, for å si det mildt. Så i stedet for å gå løs på det med en tang og leatherman - så ble det en klage til kommunen.

til postmottak@fredrikstad.kommune.no
dato 1. juli 2010 11.29
emne Klage på ulovlig gjerde sør for solviken

Hei!

12. juni var jeg og barna mine ute og gikk tur ved Solviken i
Fredrikstad kommune. Vi gikk langs svaberg fra stranda sørover, og med
unntak av noen plenkryssinger hvor det var mer eller mindre anlagt
plen på svaberg, gikk turen fint - helt til vi kom til et gjerde på et
svaberg. Gjerdet gikk fra sjøkanten til langt inn i skog. Hytten som
trolig er den som "skal vernes" for fri ferdsel var godt
tilbaketrukket i terrenget - og det burde være mulig å passere den
uten å sjenere eiere.

Jeg følte at å gå inn der med to små barn kunne føre til konflikt om
det var noen der, såpass uønsket følte jeg at man var. Etter det jeg
kjenner til er svaberg å regne som utmark, og enhver har rett til å
ferdes fritt langs strand og svaberg, så lenge det er i god avstand
fra hytter. Ut fra kart, så tror jeg at den gjeldende eiendommen har
gårds- og bruksnummer 112/51. Det er ikke merket av noe gjerde på
dette svaberget (ved grensen med 112/51 og 112/126).

Jeg ber om at Fredrikstad kommune tar en nærmere titt på dette
gjerdet, som for meg virker ulovlig, og at det settes inn tiltak for å
få dette fjernet så raskt som mulig.

Oppdatert 2.7:
dato 1. juli 2010 15.14
emne SV: Klage på ulovlig gjerde sør for solviken
sendt av fredrikstad.kommune.no

God dag!
Kommunearkivet har i dag mottatt din e-post. E-posten videresendes Regulering og byggesak for behandling.

Med vennlig hilsen
Kommunearkivet, 01.07.2010 BJIN

I dag skriver Aftenposten at Norge er strandsoneversting.

mandag, februar 22, 2010

Bortforklarer brudd

Bortforklarer brudd på alkoholloven

Anne-Karin Kolstad
generalsekretær i Actis

NHO reiseliv uttaler i Aftenposten 17.2 at Actis sverter skjenkenæringa og skjærer alle over en kam når vi kritisererer næringa for dens mange lovbrudd. Den tolkningen får stå for deres egen regning. Vi har påpekt at til tross for omlag 200 skjenkesteder i Oslo ble tatt for alvorlige brudd på alkoholloven i 2008, førte det bare til konsekvenser for noen titalls. I tillegg vet vi at skjenkenæringa i Oslo unndrar skatt og avgifter for 1,5 – 2 mrd kroner årlig.

NHO reiseliv kan heller ikke skjønne at vold i tilknytning til utestedene er noe stort problem. Forskning viser at skjenket alkohol fører til 5-6 ganger mer vold enn alkohol solgt gjennom andre kanaler. Det kan virke som om NHO reiseliv er mest opptatt av bortforklaringer av problemene i utelivsbransjen. Hvordan dette kan hjelpe de seriøse skjenkestedene er for oss en gåte.

torsdag, januar 28, 2010

Feil fra Romerikes Blad

Dette innlegget stod på trykk i Indre mandag 25.1.2010 og RB 28.1.2010

Det kan virke som om politisk redaktør Lars M. J. Hansen hadde et ønske om å få tidlig helg da han sendte fra seg lørdagskommentaren om politikere i Sørum og røyking, som stod på trykk 9.januar. I alle fall ser det ut som om han ikke hadde tid til å sjekke ut faktum i saken. Hansen har lest både VG og Dagbladet, og slenger seg på deres fordømmelse av politikere som nekter kommuneansatte å røyke i arbeidstiden. Det må være trist for journalister i Romerikes Blad, at deres egen politiske redaktør fatter så liten interesse for RBs dekning av saken.

Allerede tre dager tidligere ble Frps Arne-Rune Gjelsvik fra Sørum intervjuet av RB. Han gjorde det klart at dette er ikke noe politikerne i Sørum har tatt stilling til, dette var det arbeidsmiljøutvalget som bestemte. Og der sitter det ingen folkevalgte, men derimot sitter det kommuneansatte der. At Gjelsvik i samme artikkel opptrer som en spåmann og sier at han tror flertallet likevel ville stemt for røykeforbud, det får stå for hans egen regning. Men det kan neppe være god nok kilde for Hansens politiske kommentar.

Hansen har mye å utsette på Sørumpolitikerne. I samme artikkel forteller Hansen at det rødgrønne flertallet i Sørum (her inkluderer han også KrF), innførte eiendomsskatt ”i den forutgående valgkampen” uten å nevne det med et ord. Det hadde kanskje vært å ta bort snerten i Hansens kommentar om han hadde sagt det som det er. Eiendomsskatt var ikke et tema i valgkampen i 2003, men ble innført for blant annet å berge en nedleggingstruet skole. I valgkampen i 2007 var derimot eiendomsskatt et tema, og velgerne ga likevel fornyet tillit til SV, AP, SP og KrF.

I neste omgang er det vann- og avløpsavgiftene Hansen tar for seg. De rødgrønne og KrF blir beskyldt for å ha gitt innbyggerne avgiftssjokk. Hadde bare Hansen tatt seg bedre tid og sjekket fakta også i denne saken, ville han funnet ut at det var samtlige partier som var med på vedta denne avgiftsøkningen. I mange år hadde innbyggerne i Sørum betalt for lite i vann- og avløpsgebyr. Dette måtte dekkes inn, fordi slike tjenester bygger på selvkostprinsippet. RB innhentet i sakens anledning en uttalelse fra Huseiernes Landsforbund om at dette var Norgesrekord i gebyrer. Ingen i RB sjekket ut om påstanden var riktig. Hadde de gjort det ville de sett at enkelte av Sørums nabokommuner hadde høyere vann- og avløpsgebyrer, men det ville vel ødelegge en god sak om den ble forkludret med litt sannhet.

Hansen må for all del ikke tro at når noen tar til motmæle mot han, så er det fordi at Arbeiderpartifolk vil ha seg frabedt kritikk. Men når en politisk redaktør bommer så grovt som Hansen gjør, ja da må det være lov å si ifra.

tirsdag, januar 12, 2010

Negative tanker og sykdom

Mira Craig sier til VG at "sykdom kan skyldes negative tanker" . Hun tror mye på helberedelse, og hun tar ikke medisin om det egentlig ikke er noe som er galt.

I dag er det et fint hylekor ute og fordømmer Mira Craig i samme avis. Men ærlig talt - hvorfor bryr seg. Selv folk som jobber i VGs rampelysavdeling vet at Mira Craig kan skrive låter, og ikke vet det fnugg om medisin. Det er derfor hun deltar med låter i Melodi Grand Prix, og ikke sitter og skriver resepter på positive tanker og selvhelberedelse på et fastlegekontor.

Men takk til VG, som gjør at folk kan føle seg hakke litt klokere enn de som lager sånne tullesaker som dette. Ikke en dag uten!