tirsdag, april 26, 2011

Min debut i kommunestyret

I morgen skal jeg stille to spørsmål i spørrekvarten til kommunestyret i Sørum. Det blir en liten debut for undertegnede. Jeg er en av de som mangler kommunestyreerfaring, så det får man gjøre noe med.
Faksimile fra Indre Akershus Blad 11.03.11
Undertegnede og varaordførerkandidat Mona Mangen er klare til innsats for Sørums innbyggere.
Mange sliter med ulike typer problemer. For mange er problemer som rus og psykiske problemer belagt med taushet og skam. Det er rart, for om du får influensa eller brekker foten, så skammer man seg ikke. Men får man en psykisk sykdom, så er mange som synes det er helt forferdelig.

Det er viktig at folkevalgte tør å snakke om slike ting, som dessverre er vanlige ting. Jeg ønsker med mine to spørsmål å fokusere på kommunens innsats for å hjelpe folk, samt å få fram at dette kan være med på å forebygge problemer/sykdom før de oppstår eller det skjer en forverring.

Spørsmålene er sendt inn på forhånd. Jeg er spent på svarene jeg får!

Psykiatritilbudet i kommunen

I Indre 1 april og et leserinnlegg 18 april kan vi lese om psykiatritilbudet i kommunen. Det er mange ulike tiltak som nå er lagt til Sørvald, mens det tidligere Kreativt Senter i glasshuset er lagt ned. I avisen kan vi lese at flere brukere savner et nettopp et lavterskeltilbud på dagtid, slik som Kreativt Senter var.

Med lavterskel mener man ofte tilbud som har stor grad av fleksibilitet og uten langsiktige forpliktelser. Målgruppen slike tiltak retter seg mot er de som ønsker å være med her og nå, i en form for dag til dag kortsiktighet. Lavterskeltilbud kan være med på å forebygge forverring av sykdom eller problemer, og er en investering i mennesker.

Mye av det tilbudet som kommunen har innenfor psykisk helse er lagt til Sørvald. Ut fra det vi
kan lese, virker det som om det er et bredt og variert tilbud som brukere kan ta del i. Likevel virker det som om en del av den funksjonen Kreativt Senter hadde som lavterskeltilbud på dagtid, ikke er ivaretatt i det nye tilbudet.

Mitt spørsmål er. På hvilken måte vil Sørum kommune legge til rette for brukermedvirkning i utformingen av psykiatritilbudet i kommunen, og vil man gå i dialog med Mental Helse Sørum og brukere i Sørum om å se på løsninger for et lavterskeltilbud for de som trenger det?

Pårørendegrupper
Forebyggende plan for barn og unge i Sørum er til behandling i dag. For snart ett år siden vedtok Sørum kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan ( 2011-2022). I begge planen vektlegges det at pårørende til barn og unge som kommer i en vanskelig livssituasjon, eller barn og unge som selv er pårørende, skal gis støtte og veiledning.

I Forebyggende plan , pkt.3.2. vises det til at kommunen har satset på foreldreveiledning gjennom flere år. Målsettingen har vært å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Gjennom veiledningen skal foreldre gis tilbud om støtte og hjelp i oppdragerrollen, og få støtte og hjelp fra andre. Dette er et godt eksempel på hvordan man bør tenke vedrørende forebygging.

I Ruspolitisk handlingsplan- pkt 3.3 er det stilt opp følgende delmål:
- Ha iverksatt tiltak som styrker og støtter familier, pårørende og forsatte.

I Arbeiderpartiet har vi vært opptatt av å få i gang pårørendegrupper. De er viktige og har en misjon. Mange steder i Norge er det god erfaring med slikt arbeid.

Med henvisning til ovenstående plandokumenter, blir spørsmålet:
Når vil Sørum kommune ta initiativ til å sette i verk det første tilbudet til pårørende?

Ingen kommentarer: